Handelsbetingelser hos Bodil ApS


Priser

Hos Bodil ApS er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer. Bodil Aps forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af afgiftsændringer, statsindgreb eller andre forhold, som Bodil Aps ikke har indflydelse på. Der tillægges en ekstraomkostning på 599,00 kr. inkl. moms ved forgæves kørsel. Dette kan være, hvis installatøren ikke kan komme ind i huset på den aftalte installationsdato, fordi Køber ikke er hjemme.

 

Levering

Leveringstiderne som er angivet på ordrebekræftelsen er den forventede tid på det tidspunkt tilbuddet er tilsendt. Vi tager forbehold for at leveringstiderne kan ændres grundet verdenssituationen, bl.a. Covid-19, problemer i forsyningskæden, mm. Hos Bodil Energi bestræber vi os på informere og kommunikere om de aktuelle leveringstider, dog oplever vi forsinkelser. Vi gør derfor opmærksom på at leveringstiderne kan variere. Køber kan ikke gøre andre misligeholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for direkte tab eller drifttab, følgeskader eller anden indirekte skade.

 

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at få udarbejdet et fuldt tilbud. Et bindende tilbud kan først gives efter besøg og afklaring på den gældende adresse. Købers bestilling af varer udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Bodil Energi er først indgået, når ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

 

Reklamationsret

Der gives reklamationsret i henhold til købeloven. Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering eller vedrørende produktansvar skal straks videregives af Køber til Bodil Aps. Såfrem der kan påvises mangler ved leverede varer, forbeholder Bodil Aps sig ret til, efter eget skøn, enten at udbedre manglen, kreditere Køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen, eller foretage omlevering. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i "rimelig tid" efter du har opdaget manglen/fejlen.

 

Betaling

Ved accept af tilbuddet faktureres 50% af beløbet med det samme, og de resterende 50% betales efter endt installation. Betalingerne modtages ved hjælp af bankoverførsel, med en betalingsfrist på 8 dage. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer. Såfremt betalingen ikke erlægges i rette tid, er Bodil Aps berettiget til at beregne morarenter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2,0 % pr. Påbegyndt måned. Morarente vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregninger for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af Bodil Aps.

 

Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Bodil Aps hæfter kun for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmeligheder begået af Bodil Aps. Bodil Aps hæfter ikke for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens det solgte er i købers besiddelse, eller såfremt det solgte indgår i købers produkter. I øvrigt er Bodil Aps kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Såfremt Bodil Aps måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Bodil Aps skadesløs i det omfang, der følger af dette dokument. Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som Bodil Aps. Side 1 af 2 Bodil Aps CVR nr: 41246421 Frederiksborggade 22, 1 tv Telefon: 71741841 1360 København Email: Hej@bodil.energy Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom. Bodil Aps er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, produktions- og driftstab, avancetab, tidstab eller andre indirekte tab som eksempelvis udgifter til påfyldning af nyt kølemiddel i forbindelse med utætheder i kølekreds mv., udgifter til fjernelse af eventuelle træk/støj/vibrationsgener opstået som følge af de leverede produkter, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende, ligesom Bodil Aps fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf.

 

Tvister

For leverancer såvel som krav om betaling er dansk ret gældende. Skulle enkelte bestemmelser i dette dokument være helt eller delvist ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Bodil Aps har ret til at bestemme, hvorvidt tvister af enhver art, som måtte opstå i forbindelse med leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift eller domstol. I tilfælde af at Bodil Aps vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske i henhold til voldgiftsreglerne fastsat af Det Internationale Handelskammer (ICC). Møder skal holdes i København. Processprog skal være dansk. Såfremt Bodil Aps vælger retslig afgørelse, skal sagen efter Bodil Aps valg behandles ved Bodil Aps eller købers værneting.

 

Fortrydelsesret

Der gives fortrydelsesret i henhold til købeloven. Retunering af varer modtages kun efter forudgående aftale, som er bekræftet. Meddelelsen skal gives pr. mail på hej@bodilenergi.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

 

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os har vi brug for følgende oplysninger om dig: ● Navn ● Adresse ● Telefonnummer ● E-mail adresse ● Oplysning om, hvad der er købt Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Bodil ApS